Školné a stravné

                                                     

                                                                                                            

Číslo účtu : 181876035/0300       

Školné :                                                     

Ředitelka Mateřské školy Svojetice stanovila v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14 / 2005 sb. ,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

výši měsíční úplaty na školní rok 2017 / 2018 ve výši                    750 ,- Kč.   

Částka vybraná za úplatu je příjmem mateřské školy.                                              

9.6.2017 Pavla Pácová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se školné vypočítává ? :

Neinvestiční výdaje za rok 2016

Úhradu provádějte na  účet viz výše , variabilní symbol  vždy stejný - datum narození dítěte

Při zadání příkazu pro platbu zadejte prosím : jméno svého dítěte + poznámka ŠKOLNÉ

Školné se platí na ten daný měsíc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné :

Úhrada stravného :

Úhradu je nutné provést vždy předem - nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

bezhotovostním převodem na účet č. : 181876035/0300

První platba zálohy na stravné je do 25.8. ,dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. ,

25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5.

Variabilní symbol : ………………........ (datum a rok narození dítěte)

Při zadání příkazu pro platbu zadejte prosím : jméno svého dítěte + poznámka STRAVNÉ

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti : do 6 let 880,-Kč

: 7-10 let (děti ,kterým bylo do 31.8. šest let) 924,-Kč

Odhlašování dětí ze stravování nejpozději do 7,30 hodin téhož dne 

telefonicky nebo sms na telefonní číslo : 731 666 898  (pozdější odhlášky na tentýž den, nejsou z provozních důvodů možné )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozorně si přečtěte:
Provozní řád školní jídelny
Školní řád