Individuální vzdělávání

Mateřská škola Svojetice, Svojetice, Louňovická 358

 

 

Informace k individuálnímu předškolnímu vzdělávání

 

 

        Termín ověřování osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech : poslední týden v listopadu

 

       Zákonný zástupce bude o přesném termínu informován minimálně 1 měsíc předem.

 

       Povinností zákonného zástupce je dostavit se k ověřování ve stanoveném, případně náhradním termínu.

 

      Povinností ředitele je ukončit  individuální vzdělávání dítěte , pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ,

                a to ani v náhradním termínu

 

      Způsob ověřování :   - rozhovor se zákonným zástupcem a dítětem o oblíbených aktivitách společných činnostech – možné doložit i fotodokumentací / pro dítě

                                                           je snazší povídat si s neznámým člověkem nad obrazovým materiálem

                                                       -   seznam dětské literatury / oblíbenou knihu vezměte klidně s sebou /

                                                       -  seznam písniček, říkadel a básniček

                                                      -   sběrné portfolio : dětská tvorba, zážitky – stručné záznamy z aktivit  / př. dětské představení, sportovní akce, výlet … /

                                                                                  : hra – konstruktivní hry / stavebnice / , námětové hry / hra „Na někoho“ - doktor, zpěvák …  ,   /společenské hry

                                                                                  : praktické činnosti – modelování, stříhání, navlékání ...

 

Potřebné informace k zajištění individuálního vzdělávání :

Žádost o ověření očekávaných výstupů

Integrované bloky Školního vzdělávacího plánu MŠ Svojetice

Individuální vzdělávání - vzor oznámení

Individuální vzdělávání dítěte podle školského zákona

Co by měl umět předškolák

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV